naudojimosi taisyklėmis

Naudojimosi s?lygos

 1. Jeigu naudojat?s programa “saskaitagreitai.lt”, J?s jau registracijos metu patvirtinate, kad esate susipažin?s su šiomis sutarties s?lygomis ir taisykl?mis (toliau – Taisykl?s) bei privatumo politika bei  sutinkate su jomis ir ?sipareigojate j? laikytis.
 2. Šios taisykl?s ir paslaugos apima visus J?s? veiksmus, kuriuos J?s galite atlikti  m?s? sistemoje “saskaitagreitai.lt”, ?skaitant, bei neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymu, bet kokio pob?džio informacijos ir (ar) duomen? pateikimu bei gavimu ir kita (toliau – Paslaugos). J?s bet kokiu b?du ir forma, naudodamiesi šiomis paslaugomis, ?sipareigojate laikytis vis? šiose Taisykl?se nustatyt? reikalavim?. Jei nesutinkate prisiimti ir laikytis vis? Taisykl?se nustatyt? ?sipareigojim?, tuomet  neturite teis?s naudotis jokiomis "saskaitagreitai.lt teikiamomis Paslaugomis ir svetaine.
 3. Naudodamiesi sistema J?s patvirtinate, kad "saskaitagreitai.lt" ?rankiu ir Paslaugomis naudojat?s ne vartojimo tikslais (kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos vartotoj? teisi? gynimo ?statyme), bet su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.
 4. Jeigu J?s naudojat?s šia sistema kitu vardu, tame tarpe – ir juridinio, vardu bei jo naudai, patvirtinate, kad J?s turite visus ?galiojimus tai daryti kito asmens vardu. Pirešingu atveju negalite naudotis "saskaitagreitai.lt" sistema.
 5. Registracija ir Prisijungimo duomenys
  1. Paslaugomis gali naudotis tik registruoti vartotojai.
  2. Registruodamiesi Svetain?je, J?s ?sipareigojate ir prisiimate vis? atsakomyb? už pateikiamus ir naudojamus duomenis. Registruotis Svetain?je, naudojantis svetimais duomenimis, yra draudžiama. Pasteb?jus netinkamai naudojamus duomenis, ar nederam? sistemos naudojim?, "saskaitagreitai.lt turi teis? be ?sp?jimo taikyti šiuos apribojimus(toliau - Apribojimai):
   • nutraukti sutart?;
   • neregistruoti J?s? sistemoje;
   • apriboti Jums vis? ar dalies Paslaug? teikim?;
   • sustabdyti Jums vis? ar dalies Paslaug? teikim?;
   • pašalinti Jus iš užsiregistravusi? asmen? s?rašo;
   • neleisti Jums pasiekti Svetain?s;
   • panaikinti bet kokius Kliento duomenis (ta prasme, kaip jie apibr?žti žemiau šiose Taisykl?se);
  3. J?s ?sipareigojate nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, jiems pasikeitus. Šalys susitaria, jog “saskaitagreitai.lt” vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teis?mis, vadovaujantis prezumpcija, jog J?s? pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsam?s. “saskaitagreitai.lt” jokiu atveju nebus atsakingas už žal?, atsiradusi? Jums ir (ar) tretiesiems asmenims d?l to, jog J?s nurod? neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeit?te ir (ar) nepapild?te Registracijos duomen?, jiems pasikeitus.
  4. Šalys susitaria, kad J?s r?pinsit?s ir prisiimsite atsakomyb? už duomenis, kurie Jums reikalingi prisijungti ir naudotis Svetaine ir Paslaugomis, tame tarpe – ir prisijungimo vard? bei slaptažod? (toliau – Prisijungimo duomenys).
  5. J?s ?sipareigojate užtikrinti Prisijungimo duomen? slaptum? ir neatskleisti j? tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. J?s atsakote už bet kokius tre?i?j? asmen? veiksmus, jei jie buvo atlikti, pasinaudojant J?s? Prisijungimo duomenimis, o visos pareigos bei atsakomyb?, atsirad? ar susij? su tre?i?j? asmen? veiksmais, padarytais pasinaudojant J?s? Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Jums.
 6. Asmens duomenys
  1. Registruodamasis Svetain?je ir pateikdamas “saskaitagreitai.lt” duomenis arba naudodamasis Paslaugomis, J?s sutinkate, jog “saskaitagreitai.lt” valdyt? ir tvarkyt? juos Lietuvos Respublikoje ir už jos rib? šios sutarties vykdymo tikslais Paslaugoms teikti. Tiesioginei rinkodarai vykdyti ir statistikai rinkti pateikti duomenys n?ra naudojami. Taip pat sutinkate su privatumo politika.
  2. J?s taip pat patvirtinate, kad esate gav?s visus reikiamus sutikimus ir leidimus suteikti “saskaitagreitai.lt” tokias teises, kokias suteikiate “saskaitagreitai.lt”.
 7. Svetain?s ir Paslaug? keitimas
  1. “saskaitagreitai.lt” turi teis? bet kada, nepraneš?s Jums, keisti Svetain? ir (ar) Paslaugas ar atskiras j? dalis, vis? ir bet kok? j? turin?, funkcijas ir bet koki? informacij?, ?skaitant ir toki?, kuri? pateikia Klientas. Šalys susitaria, kad “saskaitagreitai.lt” niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims.
 8. Paslaug? teikimo ribojimas
  1. Tuo atveju, jei J?s nesilaikote šiomis Taisykl?mis prisiimt? ?sipareigojim?, “saskaitagreitai.lt” turi teis? savo nuoži?ra ir nepraneš?s Jums taikyti bet kuriuos Apribojimus (kaip jie apibr?žti Taisykli? 8 punkte). Tokiu atveju, J?s prival?site atlyginti “saskaitagreitai.lt” visus d?l tokio J?s? padaryto pažeidimo atsiradusius nuostolius, patirtus kaštus iš išlaidas, Jums nebus gr?žinamas sumok?tas užmokestis už Mokamas paslaugas, o jo likutis bus laikomas minimaliais sutartiniais “saskaitagreitai.lt” nuostoliais, kurie atsirado d?l J?s? padaryto pažeidimo.
  2. “saskaitagreitai.lt” turi teis? Svetain?s ir (ar) su ja susijusios aparatin?s ir (ar) programin?s ?rangos atnaujinimo, remonto, patikrinimo, testavimo ir (ar) modifikavimo darb? metu sustabdyti, apriboti ar nutraukti Paslaug? teikim? atitinkamam terminui. Tokiu atveju ir esant galimybei “saskaitagreitai.lt” stengsis informuoti Jus apie toki? veiksm? pradži? ir planuojam? pabaig?, paskelbdamas apie tai Svetain?je arba pranešdamas Jums el. paštu.
  3. Šalys susitaria, kad “saskaitagreitai.lt” turi teis? bet kada, be išankstinio ?sp?jimo visiškai nutraukti Svetain?s veikl? ir (ar) Paslaug? teikim?. Tokiu atveju “saskaitagreitai.lt” turi teis? vienašališkai ir nesikreipdama ? teism? nutraukti ši? sutart?. Tuo atveju, jei J?s b?site sumok?j?s už Mokamas paslaugas ir j? Naudojimosi laikotarpis (kaip jis apibr?žtas žemiau) bus nepasibaig?s, Jums bus gr?žinta užmokes?io suma, proporcinga neišnaudotam Naudojimosi laikotarpiui. Tai bus vienintel? kompensacija Jums už galimyb?s naudotis Paslaugomis panaikinim? ir sutarties nutraukim?.
  4. J?s turite teis? bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis ir nutraukti sutart? Svetain?je nurodytu b?du. Jei J?s nutrauksite sutart? nepasibaigus Naudojimosi laikotarpiui, už kur? J?s esate sumok?j?s, likusi J?s? sumok?tos kainos dalis bus laikoma “saskaitagreitai.lt” protingomis išlaidomis, kurias “saskaitagreitai.lt” patyr? teikdamas Jums Paslaugas, ir Jums nebus gr?žinama.
 9. Paslaug? apmok?jimas
  1. Dalis Paslaug? kurios yra sistemoje yra mokamos (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, j? kainos, atsiskaitymo tvarka yra aprašytos svetain?je.
  2. Sumok?j?s už Mokamas paslaugas J?s ?gyjate teis? jomis naudotis už apmok?t? laikotarp? (toliau – Naudojimosi laikotarpis).
  3. Jei iki Naudojimosi laikotarpio pabaigos J?s neatsisakysite Mokam? paslaug? Svetain?je pateiktomis priemon?mis, bus laikoma, kad J?s užsak?te Mokamas paslaugas dar vienam Naudojimosi laikotarpiui ir Jums atsiras pareiga sumok?ti už Mokamas paslaugas už tok? Naudojimosi laikotarp?, o “saskaitagreitai.lt” ?gys teis? ? tok? užmokest?.
  4. Pasibaigus Naudojimosi laikotarpiui, Jums gali b?ti apribota ir (ar) užkirsta galimyb? naudotis Paslaugomis, Svetaine ir (ar) pasiekti Kliento duomenis.
 10. J?s? pareigos
  1. Be kit? šiose Taisykl?se numatyt? ?sipareigojim?, J?s taip pat ?sipareigojate:
   1. pateikti teisingus ir išsamius Registracijos duomenis;
   2. saugoti Prisijungimo duomenis (jei tokie Jums suteikti) tokiu b?du, kad j? nesužinot? tretieji asmenys, ir nedelsdami pranešti “saskaitagreitai.lt”, jei Prisijungimo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
   3. naudodamiesi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, paisyti ir nepažeisti teis?s akt? reikalavim?, visuomen?je nusistov?jusi? elgesio ir moral?s norm?, nepažeisti “saskaitagreitai.lt” ir (ar) tre?i?j? asmen? teisi? ir teis?t? interes?;
   4. nesinaudoti Svetaine ar Paslaugomis tokiu b?du, kuris gali sukelti pavoj? Svetaini? ir (ar) Paslaug? tinkamam veikimui, j? saugumui, vientisumui ar riboti kit? asmen? galimyb? pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
   5. nepažeisti tre?i?j? asmen? turtinio ar asmenini? teisi? (?skaitant ir teisi? ? intelektin? nuosavyb?);
 11. Intelektin? nuosavyb?
  1. Visos teis?s ? Svetaines ir joje esan?ius k?rinius yra saugomos. Joks Svetain?je esantis Turinys ar kitokia informacija negali b?ti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško “saskaitagreitai.lt” sutikimo.
  2. Visi preki? ženklai, kurie pateikiami Svetain?je, yra “saskaitagreitai.lt” nuosavyb? arba “saskaitagreitai.lt” juos teis?tai naudoja.
 12. Atsakomyb? ir jos ribojimas
  1. Jeigu šalis pažeidžia savo šia sutartimi prisiimtus ?sipareigojimus ar pateikia klaidingus patvirtinimus ar garantijas, ?sipareigoja kitai šaliai atlyginti žal? ir padengti jai visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukent?jusioji šalis patyr? d?l tokio pažeidimo ar klaidingo patvirtinimo, nebent šioje sutartyje nurodyta kitaip.
  2. J?s suprantate ir sutinkate su tuo, kad Svetain? ir Paslaugos pateikiamos be joki? patvirtinim? ar garantij? iš “saskaitagreitai.lt” pus?s d?l to, jog Svetain?s veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikim?, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels joki? neigiam? pasekmi? Jums ar tretiesiems asmenims. “saskaitagreitai.lt” n?ra ir nebus atsakingas už Svetain?je esan?io turinio neatitikimus, funkcij? veikimo, skai?iavimo klaidas, informacijos netikslum? ar klaidingum?, Kliento duomen? praradim? ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Jums ar tretiesiems asmenimis.
  3. Klientas prisiima vis? atsakomyb? d?l bet kokio pob?džio žalos ar nuostoli? atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti, bet kokiu b?du Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.
  4. Klientas ?sipareigoja užtikrinti, kad “saskaitagreitai.lt” niekada nekilt? jokia teisin? atsakomyb?, pareiga apmok?ti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žal? ar kitokias išlaidas tretiesiems asmenims, atsiradusius d?l Kliento veiksm? naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  5. Visais atvejais “saskaitagreitai.lt” atsakomyb? pagal ši? sutart? yra ribojama 100 eur? suma.
  6. Atsižvelgdamos ? šios sutarties pob?d? ir tiksl?, šalys patvirtina, kad šiame skyriuje nurodytas atsakomyb?s ribojimas yra protingas, adekvatus ir atitinkantis šali? tikr?j? vali?.
 13. Informacijos siuntimas ir naudojimas marketingo tikslais
  1. “saskaitagreitai.lt” visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kit? informacij? Jums si?s Registracijos duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu b?du, kuriuo J?s galite b?ti pasiekiamas, atsižvelgiant ? naudojamas Paslaugas. Visa Jums siun?iama informacija laikoma gauta, pra?jus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.Rinkodaros pasi?lymai siun?iami nebus, tod?l atskiro sutikimo tam suteikti nereikia.
  2. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Jums, kopijos buvimas “saskaitagreitai.lt” serveryje (duomen? baz?je ar kitokiame atitinkam? informacij? kaupian?iame ?renginyje) yra tinkamas ?rodymas apie bet kokios informacijos Jums išsiuntim?.
  3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus, klausimus J?s galite si?sti “saskaitagreitia.lt” Svetain?s skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais arba kontaktine forma.
 14. Baigiamosios nuostatos
  1. Kadangi Paslaugos ir Svetain?s nuolat tobul?ja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesn? bei saugesn? naudojim?si, “saskaitagreitai.lt” turi teis? bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles apie tai pranešant internetin?je svetain?je bei Facebook paskyroje.
  2. Taisykli? pakeitimai ?sigalioja po j? paskelbimo Svetain?je momento. Jei J?s po Taisykli? pakeitim? paskelbimo naudojat?s Paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su visais Taisykli? pakeitimais. Nesutikdami su pakeistomis Taisykl?mis, prarandate teis? naudotis Paslaugomis. Tokiu atveju sutartis su Jumis automatiškai nutr?ksta ir, Jums paprašius, Jums bus gr?žinta J?s? sumok?ta užmokes?io suma, proporcinga neišnaudotam Mokam? paslaug? laikotarpiui. Tai bus vienintel? kompensacija Jums, nutraukus sutart?.
  3. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) padarymas viešai prieinama Svetain?je n?ra laikoma “saskaitagreitai.lt” pasi?lymu (oferta) sudaryti sandor?.
  4. Jeigu kuri nors ši? Taisykli? nuostata prieštarauja ?statymams arba d?l kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojan?ia, ji nedaro negaliojan?iomis likusi? Taisykli? nuostat?. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojan?i? nuostat? teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai ?manoma, tur?t? t? pat? teisin? ir ekonomin? rezultat? kaip ir pakeistoji norma.
  5. Šalys susitaria, jog “saskaitagreitai.lt” gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylan?ias iš šios sutarties, tretiesiems asmenims be J?s? sutikimo ir apie tai praneš?s Svetain?je.
  6. Šalys susitaria, kad šios Taisykl?s turi viršenyb? vis? Svetain?je skelbiam? paaiškinim? ir Paslaug? aprašym? atžvilgiu, o taip pat d?l to, kad visi gin?ai tarp šali? bus sprendžiami, remiantis šiomis Taisykl?mis ir j? tekstu.
  7. Šiai sutar?iai yra taikoma Lietuvos Respublikos teis?.
  8. Visi tarp J?s? ir “saskaitagreitai.lt” kil? nesutarimai d?l ši? taisykli? vykdymo yra sprendžiami deryb? keliu. Šalims neišsprendus gin?o deryb? b?du per 15 (penkiolika) dien? nuo tos dienos, kai viena iš šali? ?teik? kitai šaliai prašym? išspr?sti gin??, jis galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos ?statym? nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal "saskaitagreitai.lt" buvein?s viet?.